Thống kê truy cập

Hôm qua : 44
Hôm nay : 93
Đang online : 28
Lượt truy cập : 321.587

Liên kết

30/12/2015 | 10:43, Lượt xem: 10,600

Bài viết đưa tin

Người viết: Đỗ Thiện Đại- Chuyên viên VKSND thị xã Bến Cát

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT THAM GIA HỌC TẬP LỚP

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2015

       Sáng ngày 27/7/2015, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị phối hợp cùng Ban tổ chức Thị ủy Bến Cát tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát có 13 đồng chí đã tham gia học tập

              Tại lớp học, các học viên được nghe triển khai 9 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản Việt Nam. Ngoài ra trong chương trình học các Đảng viên còn được nghe triển khai kết luận số 21 ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

         Bế giảng lớp học vào ngày 16/12/2015, các đồng chí đều có kết quả tốt,  nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên; góp phần nâng cao tư tưởng Chính trị trong công tác bảo vệ Tổ quốc XHCN.

                                                                                                                                       Người duyệt

Đỗ Thị Kim Ngân

 

Từ khóa: Việt Nam

Viết bình luận

* Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email.
{{fullname}}
Cập nhật: {{created}}
{{message}}

Các tin khác